DB_navi40


본문

 

 

c370832d45535f10be06f873f0c54414_1626841
  


c370832d45535f10be06f873f0c54414_1626841


24e1b89568deb481182d1b07dbd9b11b_1419145 TV조선 주말드라마 결혼작사 이혼작곡


 

24e1b89568deb481182d1b07dbd9b11b_1419145 ​제 작 진  극본 Phoebe(임성한) / 연출 유정준 이승훈

 

 

24e1b89568deb481182d1b07dbd9b11b_1419145 ​등장인물  판사현(성훈)신유신(이태곤)사피영              (박주미)부혜령(이가령)송원(이민영)              이시은(전수경)박해륜(전노민)ㅣ아미

            (송지인)ㅣ남가빈(임혜영)

               ​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사진보기
< 등록된 이미지가 없습니다 >